Chào đón tới trang web của chúng tôi Tien24. Trang được cung cấp bởi nhóm phụ trách Trang như là một danh mục so sánh cho người dùng. Nhóm phụ trách Trang không phải bên cho vay, nhà cung cấp dịch vụ cho vay nóng, không môi giới các khoản vay cho bên cho vay là Bên thứ ba, và không phải một đại lý, đại diện, hoặc môi giới cho bất kỳ bên cho vay là Bên thứ ba. Vui lòng xem xét các điều khoản và điều kiện sau đây được dùng để quản trị việc bạn sử dụng Trang.

Nhóm phụ trách Trang cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Vui lòng lưu ý việc bạn sử dụng Trang cấu thành thỏa thuận vô điều kiện làm theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Nhóm phụ trách Trang bảo lưu quyền cập nhật hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện nói trên vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu các điều khoản và điều kiện đã được cập nhật, nhóm phụ trách Trang sẽ đăng lên Trang và lưu ý ngày cập nhật mới nhất. Việc bạn sử dụng Trang theo bất kỳ thông báo nêu trên cấu thành thỏa thuận vô điều kiện của bạn về việc làm theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện mới được thay đổi.

Trang chỉ được sử dụng bởi các cá nhân hoặc công ty, những người có thể tạo các hợp đồng ràng buộc hợp pháp theo luật hiện hành tại quốc gia và/hoặc tỉnh thành nơi cư trú. Không thuộc giới hạn nói trên, Trang không được phép sử dụng bởi các cá nhân dưới độ tuổi hợp pháp (Người chưa thành niên). Nếu bạn là một Người chưa thành niên, bạn không được phép sử dụng Trang. Để tránh nghi ngờ, nhóm phụ trách Trang sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng Trang trái phép của Người chưa thành niên theo bất kỳ hình thức hay cách thức nào.

Trang, thiết kế của Trang, tất cả văn bản, hình ảnh, nội dung, video, âm thanh và việc lựa chọn và sắp xếp các thứ đó là tài sản của nhóm phụ trách Trang, và/hoặc các công ty con, bên liên kết và nhà cung cấp là bên thứ ba (”Bên thứ ba”), và được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế. Không nội dung nào được tìm thấy trên Trang được phép sao chép, tái xuất bản, phân phối, hiển thị, bán, chuyển nhượng, hoặc chỉnh sửa mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của nhóm phụ trách Trang và/hoặc các Bên thứ ba liên quan.

Các thương hiệu và nhãn hiệu thiết kế xuất hiện trên Trang là các thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Không nội dung nào trên Trang được coi là việc trao, dù hàm ý hay như thế nào khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ các thương hiệu, trừ phi có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của nhóm phụ trách Trang hoặc các bên khác nói trên có thể sở hữu các thương hiệu liên quan.

Trang hoặc các nội dung của Trang không được phép sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng lên, truyền dẫn hoặc phân phối, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép bằng văn bản của nhóm phụ trách Trang, ngoại trừ việc bạn có thể tải xuống, hiển thị và in nội dung được trình bày trên Trang chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Việc sử dụng trái phép Trang và/hoặc nội dung chứa trên Trang có thể vi phạm các luật bản quyền, thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ khác hoặc các luật khác. Bạn phải giữ lại tất cả các thông báo về bản quyền và thương hiệu, bao gồm bất kỳ các thông báo về quyền sở hữu khác, chứa trong các nội dung trên Trang. Việc sử dụng các nội dung đó trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong bất kỳ môi trường máy tính nối mạng nào đều bị cấm.

Bạn bị cấm đóng góp, đăng lên hoặc truyền tải tới Trang bất kỳ nội dung vi phạm, bất hợp pháp, đe dọa, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, kích động hoặc xúc phạm hoặc bất kỳ nội dung nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi sẽ được coi là phạm tội hình sự, gây ra trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm pháp luật khác.

Ngoài bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục khác hiện có cho nhóm phụ trách Trang và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nhóm phụ trách Trang có toàn quyền ở bất kỳ lúc nào và không cần thông báo có thể chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào bất kỳ thành phần nào của Trang.

Các thông tin tham chiếu trên Trang tới bất kỳ tên gọi, nhãn hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của các Bên thứ ba hoặc các liên kết siêu văn bản tới các trang của các Bên thứ ba hoặc thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích phục vụ sự tiện lợi của người dùng Trang và không, theo bất kỳ hình thức nào, cấu thành hoặc hàm ý là sự xác nhận hoặc khuyến cáo của Bên thứ ba, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhóm phụ trách Trang không chịu trách nhiệm cho nội dung của bất kỳ các trang của Bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang đó. Nếu bạn quyết định liên kết tới bất kỳ trang web nói trên của Bên thứ ba, bạn hoàn toàn chịu rủi ro của việc làm đó. Việc bạn sử dụng các trang web nói trên của Bên thứ ba phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng và các chính sách riêng tư của các trang web đó.